לראש הדף
כפתור נגישות לתמיכה בתוכנות הקראה
שינוי רקע
שינוי גודל טקסט

משוב נגישות

טופס זה נועד להזנת משוב בנושא נגישות בלבד.
לתשומת ליבכם – לא יינתן מענה לפניות בנושאים אחרים.
מסעדת אנטוליה תפריט שלום פרויקטים ברחובות ההולנדית חוף השרון הרצליה חניה מגנום טירמיסו קלוריות הבריגדה היהודית הרצליה

היידה היידה בערבית
גישת המערכות הפתוחות כץ וקאהן מדיניות פרטיות "פלאפון"

פלאפון רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע בלתי מזוהה אשר נאסף או הצטבר אודות הלקוח/ה ו/או המשתמש/ת (להלן יחדיו "המשתמש/ת" או "המשתמשים") בשירות משירותי פלאפון, לרבות שירותים נלווים המסופקים על-ידה באמצעים מקוונים/דיגיטליים/סלולריים ואחרים, ולרבות תוך גלישה באתר החברה (להלן יחדיו "השירותים"), למטרות תפעוליות, שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי ו/או אגרטיבי שאינו אישי לצדדים שלישיים, בין היתר על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את השירותים והתכנים המוצעים ו/או המוצגים בהם או באמצעותם, וכן על מנת לעדכן את המשתמש/ת באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי פלאפון, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים, והכל בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו (להלן "התקנון") כפי שיעודכנו מעת לעת.

כמו כן, אם וככל שנאסף או נאגר מידע אישי אודות משתמש/ת, בכל שירות מהשירותים כהגדרתם לעיל, פלאפון רשאית להפוך מידע אישי זה לבלתי מזוהה (אנונימי) ואגרגטיבי, בכפוף לאמצעי אבטחת מידע מחמירים ומתקדמים, על מנת לאפשר פעילות עיבוד מידע לצרכים סטטיסטיים ומסחריים של פלאפון, לטובת פרוייקטים ציבוריים, מחקרים שונים ושיתופי פעולה עסקיים, סיוע לרשויות, ארגונים וגופים אחרים שעשויים להסתייע בתובנות סטטיסטיות שעל בסיס עיבודי המידע המצרפיים.
פלאפון לא תמסור את פרטיו/ה האישיים של המשתמש/ת למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים, אלא בהסכמתו/ה או לפי תנאי תקנון זה, וכמפורט להלן.

מידע שייאסף אגב או עקב פעולותיך במסגרת השירותים, עשוי להישמר במאגרי מידע רשומים המשרתים את פלאפון, המיועדים, בין היתר, לצורך ניהול ושיפור הקשר והשירות עם המשתמשים ו/או בשירותים אחרים של פלאפון ו/או באמצעותה ו/או עם גופים הקשורים עימה עסקית, כמו גם לצורכי מחקר, בקרה וסטטיסטיקה, קידום וייעול מטרותיה העסקיות של פלאפון. מידע זה יכול ויוצלב ו/או יועבר יחד עם מידע אחר המצוי עליך בידי פלאפון, ככל שיידרש לצורך ביצוע פעולות באתר או לצורך מיקוד, ייעול ושיפור שירותים של החברה, ובעצם שימושך בשירותים אלו, לרבות רישום, זיהוי, גלישה או ביצוע פעולות אחרות בשירותים המסופקים, ככל שתתבצענה, הנך מאשר/ת את הסכמתך לכך.

תשומת ליבך, כי ייתכן שחלק מהשימושים ו/או שירותים המוצעים ו/או נגישים במסגרת השירותים טעונים או יהיו טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה את/ה עשוי/ה להידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטים מזהים או אפיונים אישיים אחרים. ייתכן כי בלי למסור נתונים אשר יהיו דרושים לצורך מתן שירות מסוים, לא תוכל/י להירשם לשירות הרלוונטי, ובמקרה כזה, אנא פנה/י אלינו על מנת לסייע לך בדרכים חלופיות, ככל הניתן. לגבי חלק מהשירותים, כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה אליהם ולשימוש בהם, ייתכן כי פלאפון תידרש לאמת את זהותך בהתאם למידע שנמסר על-ידך. עם רישומך לשירות המוצע באמצעות מסירת פרטיך בחלוניות או בטפסים המיועדים לכך, ייתכן כי פרטי הרישום שלך יזוהו אגב כך עם פרטי השימוש שלך בשירות מן השירותים, ככל שפרטיך אומתו מולך, וייעשה בהם שימוש בהתאם לתנאי תקנון זה כפי המפורט לעיל ולהלן.

מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש/ת כל חובה שבדין למסור מידע כאמור לעיל או להלן, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונו/ה ובהסכמתו/ה. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליכי רישום שונים עשוי להוות תנאי הכרחי לשימוש בשירותים או פונקציות מסוימות, לרבות באתר או דרכו. המשתמש/ת מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת, כי כל מידע שיימסר ו/או יעודכן על ידו/ה במסגרת השירותים, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי תבוצע הרשמה ו/או יימסר המידע בשמו/ה ועבורו/ה עצמו/ה בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה/תה לעשות כן במפורש.

במסגרת שימושך בשירותים השונים, עשויים להיאסף ולהישמר באופן אוטומטי גם פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם ממנו התבקשה ו/או התקבלה גישה לשירות המסופק (דיגיטלי, אינטרנטי או סלולרי), מיקום ופרטי המכשיר או המחשב בו נעשה שימוש בגישה לשירות, לרבות שירותי אינטרנט ו/או סלולר ו/או תוך גלישה באתר, זמני השימוש בהם ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש בשירות הרלוונטי, לרבות מידע על רישום לשירותים אחרים דרך האתר ו/או מכשיר הקצה ושימוש בהם באמצעות המכשיר ו/או המחשב שברשותך.

אתר החברה ושירותים מקוונים אחרים שלה נעזרים בתוכנות ובטכנולוגיות שונות, ביניהן גם Cookies, Tags, Pixels (להלן יחדיו "Cookies"), לצורכי אבטחת מידע, תפעולם השוטפים של השירותים המקוונים, לשם אימות פרטיך ו/או אימות זהותך, וכן על מנת לאסוף ולאפיין נתונים סטטיסטיים שונים אודותיך ואודות אופן השימוש בשירותים המקוונים, פעולות שנתבצעו בהם, העדפות שימוש, התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של המשתמש, התאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים ומעובדים כאמור, ולרבות והצלבה של כלל נתונים אלו אל מול שימושים אחרים של המשתמשים בשירותים מקוונים ובפלטפורמות אחרות המסופקות בידי פלאפון ו/או באמצעותה ו/או בקשר עימה. העוגיות אלו קבצי טקסט או שורות קוד, שהדפדפן שלך יוצר אוטומטית, במידה שלא חסמת זאת, ואשר נאסף באמצעותם מידע על אופן השימוש שלך באתר, משך השהייה באתר/עמוד/מסך, אופן הגלישה והפעולות שנתבצעו בהם, לרבות שימוש בכתובת ה - IP שלך, שם מתחם ונקודת גישה לשירות, מיקום מכשיר/מחשב, מועדי התחברות, וקודי זיהוי דיגיטליים אחרים שבאמצעותם מנותח המידע דרך העוגיות, וכן, מסייעים באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר ייסגר את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי המכשיר או המחשב שלך.

לידיעתך, ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם את/ה צופה בעת הביקור באתר ו/או באפליקציה מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך ושיבוץ web beacons  במודעות הפרסומת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ישירות. למדיניות הפרטיות של Google ראה/י מילים לשיר נועצת מבט של עומר אדם; ושל פייסבוק ב- לאב מי שיחות.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל/י להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן ו/או במכשיר/מחשב שלך. את/ה גם יכולה למחוק את ה Cookies - במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, ייתכן גם שנטרול ה-Cookies  עלול לגרום לכך שלא תוכל/י להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ו/או באתרי אינטרנט אחרים. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלתCookies. אם אינך יודע/ת כיצד לעשות זאת, בדוק/י בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את/ה משתמש/ת. שינוי הגדרות הדפדפן או המחשב כאמור הינו באחריותך בלבד.

כמו כן, תוכל/י אף להסיר עצמך משימוש בשירותי צד ג' אחרים (כגון Google analytics), על-פי תנאיהם, והן להגדיר מחדש ולשלוט בפרסום המופנה אליך גם מפייסבוק, דרך הגדרות המשתמש שלך באתריהם. שימושך בשירות המקוון (באתר או באפליקציה או אחר) מעיד על הסכמתך להתקנת ה- Cookies, ככל שלא מחקת/חסמת אותם, וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל. 

ככלל, פלאפון נוקטת באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את משתמשי האתר בשמם ו/או בפרטי זהותם, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
על פי דרישתך ו/או בהסכמתך ו/או כדי לספק לך שירות שביקשת ו/או נרשמת אליו, ולמי שהוסמך על ידך לשם כך.
מקום בו העברת המידע מתבקשת לשם עמידה בחוזה או הסכם אל מול גוף שבשיתוף פעולה עסקי עם פלאפון, בתוך אותה קבוצת חברות, ותוך שמירה על סודיות המידע ואבטחתו במסגרת זו.
במקרה בו נדרשת העברת פרטיך לספקי תוכן או שירותים על מנת להשלים בקשה או פניה שלך.

במקרה בו הפרת את תנאי התקנון, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצעת או ניסית לבצע באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות התקנון ו/או בניגוד לכל דין. 
בשל צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק המורה לפלאפון למסור את המידע לצדדים שלישיים, ו/או לשם מניעת ביצוע עבירה.
בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך לבין פלאפון ו/או מטעמך לבין פלאפון ו/או מי מטעמה.

במקרה בו תסבור פלאפון כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של אנשים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדי פלאפון ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של פלאפון.
במקרה בו העבירה ו/או המחתה פלאפון לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות בתקנון זה בקשר עם המידע.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של פלאפון להעביר לצדדים שלישים מידע אנונימי ו/או אגרגטיבי שאינו אישי ו/או אשר אין בו כדי לזהות את הגולש/ת בשמה ו/או בפרטי זהותה באופן ישיר או באופן סביר, לרבות הפיכת מידע אישי (אם ישנו) לאנונימי לצורך מחקר וסטטיסטיקה ולמען המטרות המנויות לעיל.


 
פלאפון נערכת להשקת "Pelephone smart data" , ומחויבת לשמירה על פרטיותך. תוחלת חיים של חתול בריטי